හිරු Star-Season 3 සඳහා ඔබ විසින් එවන ලද අයදුම්පත අපවෙත ලැබී ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ඔබගේ පළමු හඬ පරීක්ෂණය සඳහා පහත දක්වා ඇති කරුණු අධ්‍යයනය කරන්න.

ජංගම දුරකථනය ඇසුරින් ඔබ කැමතිම ගීතයක් ඔබ ගායනා කරන වීඩියෝවක් මෙයට උඩුගත (Upload) කරන්න. එය විනාඩි 3ක් නොඉක්මවිය යුතුය.

මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය නම් සංගීත භාණ්ඩයක සහාය හෝ වාදකයෙකුගේ සහාය ලබාගත හැකි අතර එය අමතර සුදුසුකමක් නොවන බවත් කටහඬ පමණක් වුවද ප්‍රමාණවත් බවත් සලකන්න.

කටහඬ , ගායන කුසලතාව , ශ්‍රැතිය , ඉදිරිපත් කිරීම හා නිවැරදි වචන උච්චාරණය යන කරුණු මත ඔබේ ගායන ප්‍රමිතිය සළකා බැලෙන අතර දෙවන හඬ පරීක්ෂණය සඳහා ඔබට අවස්ථාව උදාවන්නේ මෙම පරීක්ෂණය සමත් වුවහොත් පමණී.

ඔබගේ විඩියෝවත් පහත ආකාරයට පටිගත කරන්න!

අලුතින් ලියාපදිංචි විමට පහතින් විස්තර ඇතුලත් කරන්න.
ඊ ලිපිනය
මුර පදය
සම්පූර්ණ නම
ස්ත්‍රී / පුරුෂ
ස්ත්‍රී | පුරුෂ
ලිපිනය
දුරකථන අංකය 1
දුරකථන අංකය 2
වයස
උපන්දිනය
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
දිස්ත්‍රික්කය
තරග වදින අංශය
| Single (ඒකල)
| Duet (යුගල)
| Trio (ත්‍රිත්ව)
| Group (කණ්ඩායම්)
* ඔබ විසින් Hiru Star Season 1/Season 2 හෝ වෙනත් ටෙලිවිෂන් නාලිකාවක විකාශය වූ රියැලිටි ගායනා වැඩසටහනක් සඳහා සම්බන්ධ වී තිබේ නම් පහත විස්තර ඇතුලත් කරන්න

* ටෙලිවිෂන් නාලිකාව | රියැලිටි වැඩසටහන | වර්ෂය | තරඟය තුල ලබා ගත් ස්ථානය (අවසන් 100 / අවසන් 48 / වෙනත්...)
ඔබ කලින් ලියාපදිංචි වි ඇත්නම් පහතින් විස්තර ඇතුලත් කර LOG වෙන්න.
ඊ ලිපිනය
මුර පදය
Top